شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷        
     

مفهوم ديپلماسي انرژي
دیپلماسی انرژی ایران؛ الگوها و روندها دیپلماسی انرژی ایران؛ الگوها و روندها
مولف(ان): دكتر ابراهيم متقي

در این مقاله تلاش می شود تا موضوع دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از ضرورتهای رفتار راهبردی ایران مورد بررسی قرار گیرد. فرضیة مقاله بر این موضوع تاکید دارد که بهره گیری از دیپلماسی انرژی، زمینة لازم برای کاهش محدودیتهای بینالمللی علیه ایران را فراهم میسازد. روش شناسي اين مقاله، بررسي موضوع دیپلماسی انرژی بر اساس رهیافت نئولیبرالی است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه دیپلماسی انرژی معطوف به پیگیری اهدافی همانند تنش زدایی و اعتمادسازی در سیاست بینالملل شده و به هر میزان وابستگی کشورهای مختلف به اقتصاد ایران افزایش یابد، طبیعی است که امکان مقابلة نظامی، محدودسازی اقتصادی و فشار سیاسی قدرتهای بزرگ علیه ایران کاهش می یابد.

الزامات عملياتي و مفهومي تدوين ديپلماسي انرژي الزامات عملياتي و مفهومي تدوين ديپلماسي انرژي
مولف(ان): دكتر ابومحمد عسگرخاني

از لحاظ روشي، زماني كه يك حيطه موضوعي نوظهور و يا ابعاد مختلف آن ناشناخته است، يكي تز بهترين روشها براي فهم و برنامه ريزي بهينه در آن عرصه موضوعي، استفاده از نظريات نخبگان علمي و اجرايي است. با اين هدف براي بهره گيري از تجربيات گرانقدر جناب آقاي دكتر عسگرخاني به عنوان وكيل در دعاوي ايران در دادگاههاي بين المللي و تخصص علمي ايشان در زمينه سياست/ امنيت و حقوق بين المللي 3 سوال مشخص تعريف ديپلماسي انرژي، ضرورت ديپلماسي انرژي و دلايل عدم تدوين ديپلماسي انرژي در ايران پرسيده شد.

<< قبلي صفحه ۱ از ۱ بعدي >>

Copyright © 2011  - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
 


Powered By A.S. Nemati